Log in

Privacy Policy

Knikkers Uitzendwerk B.V.

Laatste update: maart 2022

Deze privacy policy bevat belangrijke informatie; het beschrijft hoe wij, Knikkers Uitzendwerk B.V. (“Knikkers”) uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt (“gebruiker” of “u”). Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

1.           Over ons

1.1       Knikkers Uitzendwerk B.V. (“wij”, “ons”, “onze”) is een Nederlandse Besloten Vennootschap met als doel het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers.

1.2       Deze privacy policy legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorsturen of op een andere wijze verwerken.

2.           Toepasselijkheid

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving van toepassing is.

3.           Verantwoordelijkheid

3.1       Wij verwerken persoonsgegevens enkel in overeenstemming met relevante privacywetgeving en zoals beschreven in deze privacy policy.

3.2       De enige (relevante) verwerking die op dit moment plaats vindt bij bezoek aan de website betreft de technische verwerking van IP-adressen van bezoekers van de website.

4.           Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

4.1       Wij verwerken IP-adressen op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert en zodat wij deze website op een consistente wijze beschikbaar kunnen houden. Deze informatie bewaren wij voor een periode van 6 maanden en wordt enkel gedeeld met Transip BV. Deze partij bevindt zich in de EU. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact met ons op.

4.2       Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt (zie artikel 7). In dat geval verwerken we – voor zover u deze met ons deelt – uw naam en contactgegevens. Uw emailadres verwerken we, net als de inhoud van uw bericht(en), altijd. Ook kunnen we informatie bewaren over de manier van opvolging van uw bericht(en). In dat geval verzamelen we uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het verbeteren van onze diensten en het kunnen toesturen van informatie. Deze verwerkingen dienen ertoe uw vragen en/of verzoeken op te kunnen volgen en/of u te kunnen informeren. Deze informatie wordt voor een periode van 2 jaar bewaard en wordt enkel gedeeld met Trengo en Google LLC. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact met ons op.

4.3       Wij maken momenteel geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken. Mocht dat in de toekomst anders worden, dan informeren wij u daarover middels een cookie policy.

4.4        Wanneer je bij Knikkers in dienst treedt zullen wij beschikken over uw uitgebreide persoonsgegevens. Dit is nodig vanuit wettelijke verplichtingen die gelden voor uitzendbureaus. Uw gegevens worden verwerkt om uw salarisverloning op een correcte wijze te kunnen uitvoeren. Wij hebben hiervoor contact met de Belastingdienst, pensioenfondsen, onze opdrachtgevers en andere uitvoeringsinstanties. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • (Voor)Namen
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Bankgegevens
 • E-mailadres
 • Arbeidsgegevens
 • Opleidingsniveau
 • Inkomen

4.5        De verwerking van de gegevens onder 4.4. wordt gerechtvaardigd door de tenuitvoerlegging van de arbeidsovereenkomst.

5.           Beveiliging

5.1       Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en/of ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij voldoende technische en organisatorische maatregelen.

5.2       Voorbeelden van technische maatregelen die wij hebben genomen:

 • logische fysieke beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld: een kluis, portier, firewalls en segmentatie van netwerken);
 • technische controle van autorisatie in systemen (de rollen worden zo beperkt mogelijk gehouden) en het gebruik van logfiles;
 • management van technische kwetsbaarheden (patch management);
 • het up-to-date houden van software (zoals browsers, virus scanners en besturingssystemen);
 • het maken van back-ups van persoonsgegevens om beschikbaarheid en toegang te garanderen;
 • het automatisch verwijderen van gedateerde gegevens;
 • het toepassen van encryptie op persoonsgegevens;
 • het toepassen van hashing of (andere) vormen van pseudonimisatie op persoonsgegevens; en
 • het hanteren van beveiligde opslagmogelijkheden.

5.3       Voorbeelden van organisatorische maatregelen die wij hebben genomen:

 • het toewijzen van verantwoordelijkheden en rollen in het kader van informatiebeveiliging;
 • het vergroten van privacy-awareness;
 • het opstellen van procedures om beveiligingsmaatregelen periodiek te testen, te beoordelen en te evalueren;
 • het regelmatig nakijken van logfiles;
 • het gebruiken van een protocol om datalekken en andere beveiligingsincidenten af te handelen;
 • het sluiten van geheimhoudings-, verwerkers- en gegevensbeschermingsovereenkomsten;
 • mogelijkheden tot dataminimalisatie onderzoeken en toepassen;
 • persoonsgegevens slechts toegankelijk maken voor zo min mogelijk mensen binnen de organisatie; en
 • het opstellen van overwegingen en beslissingen ten aanzien van elke afzonderlijke verwerkingsactiviteit.

6.           Uw rechten

6.1       Ten aanzien van onze verwerkingsactiviteiten hebt u de onderstaande rechten.

 • voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 • u hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook zullen we u aanvullende informatie over onze verwerkingsactiviteiten aanleveren.
 • u hebt het recht om onjuiste gegevens onverwijld te rectificeren. Hierdoor kunnen onjuiste door ons verwerkte persoonsgegevens worden aangepast of aangevuld.
 • u hebt het recht om ‘vergeten te worden’. Het recht om vergeten te worden is van toepassing indien (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, (v) persoonsgegevens op basis van Unierecht of lidstatelijk recht verwijderd moeten worden of (vi) wij uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering in het algemeen belang en/of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering kunnen wij een beroep op het recht op verwijdering weigeren. 
 • : wanneer onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct marketing, wordt uw verzoek in elk geval gehonoreerd. In andere gevallen stoppen we ook met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, die zwaarder wegen dan uw belangen.
 • u hebt het recht op beperking van verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist, (ii) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u niet wil dat deze worden verwijderd, (iii) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wil gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek hebben gehonoreerd, worden uw persoonsgegevens enkel door ons opgeslagen. We zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze verwerken, tenzij u daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit nodig is voor bescherming van rechten van derden of voor gewichtige redenen van algemeen belang.
 • indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een op uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 • naast bovenstaande rechten, heeft u aanvullend het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter lossen we klachten graag samen met u op. We vragen u dan ook om eerst contact met ons op te nemen via [email protected].

6.3       Wij kunnen aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen alvorens we ingaan op uw verzoek.

6.4       Wij verstrekken zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het vervolg hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Hierover zullen we u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

7.           Contact

In geval van vragen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

8.            Overig

8.1       Wij zijn te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn u in dat geval geen compensatie verschuldigd.

8.2       In het geval bepalingen in deze privacy policy in strijd zijn met de wet, worden deze strijdige bepalingen, voor zover wettelijk toegestaan, vervangen door bepalingen die dezelfde bedoeling hebben. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

8.3       Wij hebben het recht om deze privacy policy te wijzigen. Indien noodzakelijk zullen wij u hierover informeren. De huidige versie is te allen tijde beschikbaar op onze website. Deze huidige versie is voor het laatst aangepast in maart 2022. 

9.            Definities

9.1       De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy beleid:

Relevante privacywetgevingAlgemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en relevante nationale (implementatie)wetgeving.
Privacy policyDeze huidige privacy policy.
Knikkers Uitzendwerk B.V.Knikkers Uitzendwerk B.V.
Tivolistraat 50-52
5017 HR Tilburg
KvK: 84525592
Websitewww.knikkers.nu

9.2       Andere begrippen zoals gedefinieerd in relevante privacywetgeving, zoals ‘persoonsgegevens’, ‘(gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerking’ hebben dezelfde betekenis zoals in relevante privacywetgeving.

*****